Zapytanie ofertowe

NEFRON Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozwój Nefron Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonej e-usługi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy wartości niematerialnej i prawnej wraz z wdrożeniem oraz pełnymi prawami autorskimi zintegrowanego dedykowane systemu Nefron Mobile Plus opracowanego na bazie posiadanych przez Zamawiającego wyników przeprowadzonych prac B+R.

 

Wynik postępowania

 .

Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie