Regulamin seriwsu

 

Skontaktuj się

Nefron.eu

ul. Prosta 19/3

20-135 Lublin

Tel. +48 691491970

Fax: +48 12 378 35 38

Email:

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. www.nefron.eu jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Nefron Sp. z o.o. z siedzibą w Wilków 82 – Polska.
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.nefron.eu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.nefron.eu i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie , zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony internetowej i zapisanie w pamięci komputera

§2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 2. SERWIS – witryna internetowa działająca w ramach domeny www.nefron.eu,
 3. OPERATOR – Nefron Sp. z o.o. z siedzibą w Wilków 82 – Polska,
 4. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, która przystępuje do korzystania z Serwisu,
 5. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która nabyła Pakiet dostępu do wybranych Usług świadczonych przez Serwis,
 6. USŁUGI – Serwis świadczy usługi diagnostyczne tj. nefrodiadnosis i nefrtrip przy wykorzystaniu nośników elektronicznych,
 7. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika określona nickiem i zabezpieczona hasłem,
 8. AKTYWNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto z opłaconym dostępem do Serwisu o statusie uprawniających do korzystania z Usług Operatora Serwisu,
 9. NIEAKTYWNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto, które nie posiada opłaconego Pakietu Dostępu w Serwisie co najmniej od roku, licząc od końca roku kalendarzowe, w którym dokonano ostatniej płatności.
 10. PROFIL – dane Użytkownika zgromadzone w Serwisie na Koncie.
 11. PAKET DOSTĘPU – oferowany przez Operatora Serwisu model abonamentowego (określonego czasowo) lub ilościowego (określonego ilością) realizowanych Usług.

§3 RODZAJE ORAZ ZAKRES USŁUG

 1. Celem Serwisu jest pomoc w uzyskiwaniu przez Użytkowników wstępnych konsultacji i informacji dot. stanu zdrowia, przy czym informacje, dane o stanie zdrowia przesłane przez Serwis nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.
 2. W szczególności Usługi diagnostyczne świadczone drogą elektroniczną przez Operatora to:
 1. nefrodiadnosis – usługa zdalnej telediagnostyki funkcjonowania przetoki tętniczo - żylnej
 2. nefrtrip – usługa wyszukiwarki bazy hoteli spełniających standardy pobytu osób deializowanych.
 1. Narzędziem dostępu do Usług określonych w ust. 2 jest telefon komórkowy z dostępem do Internetu (przy pomocy przeglądarki internetowej) z systemem android lub dostęp do serwisu www wraz możliwością wgrania pliku w formacie Wave.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt z którego korzysta Użytkownik nie opowiada wymaganiom określonym w ust. 3.
 3. Wszelkie koszty transmisji danych z telefonu komórkowego w związku z korzystaniem z Usług Serwisu ponosi Użytkownik wg. aktualnych stawek określonych przez operatora komórkowego.

§4 ZAKŁADANIE KONTA

 1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje, w szczególności następujące dane:
 1. login,
 2. hasło,
 3. adres poczty elektronicznej,
 1. Podanie danych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne.
 2. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji, zmian oraz usunięcia Konta.
 3. W przypadku wykorzystywania Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, dobrymi obyczajami oraz prawem polskim, jak również w razie podania przy rejestracji Konta nieprawdziwych danych, Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator przy świadczeniu Usług nie gwarantuje:
 1.  właściwego wyniku przeprowadzonego badania z uwagi na obiegające od typowych cech budowy przetoki, warunków otoczenia (występowanie zakłóceń akustycznych), stanu technicznego urządzeń rejestrujących (telefony komórkowe, mikrofony i inne), zakłóceń w transmisji danych oraz niedostępności transmisji danych z winy dostawcy telekomunikacyjnego, warunków atmosferycznych i innych niewymienionych czynników mogących mieć wpływ na przebieg lub wynik badania,
 2. możliwości wykonania Usługi z powodów dotyczących operatora serwisu m.in. takich jak: przeciążenie aparatury technicznej, telekomunikacyjnej, braku zasilania, warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, niepożądanych działań osób trzecich w warstwie programowej lub sprzętowej (m.in. cyberataki, akty wandalizmu) oraz zaistnienia innych niewymienionych zdarzeń lub okoliczności skutkujących niemożnością wykonania Usługi lub dostępu do całości lub części Serwisu w tym zgromadzonych danych na Koncie Użytkownika.
 3. zgodności w zakresie podanych odległości stacji diagnostycznych spowodowanych m.in. przebudową  i modernizacją ciągów komunikacyjnych, objazdami spowodowanymi m.in. zdarzeniami drogowymi i losowymi (w wyniku działań siły wyższej lub niezależnymi od Operatora),
 4.  aktualności uznawania wskazanych w serwisie polis – zalecamy każdorazową weryfikację wskazanych danych w wybranej placówce medycznej znajdującej się w zakresie zainteresowania Użytkownika,
 5. świadczenia usług medycznych przez wskazaną w Serwisie placówkę medyczną – zalecamy każdorazową weryfikację poprzez kontakt Użytkownika z wybranym podmiotem.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 2. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 3. szkody powstałe poprzez udostępnienie przez Użytkowników hasła dostępu do Konta osobom trzecim,
 4. szkody będące skutkiem tego, iż Użytkownika nie przesłał pełnych, zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym informacji medycznych istotnych z punktu widzenia świadczenia Usług,
 5. treści zamieszczane na Koncie Użytkownika,
 6. przydatkową i niezawinioną utratę wyników badań diagnostycznych Użytkowników,
 7. za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Operatora, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych i innych,
 8. za przerwy w działaniu Serwisu bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.
 1. Operator Serwisu nie świadczy usług  archiwizacji i przechowywania danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika w serwisie ponad okres 6 m-cy od momentu usunięcia Konta przez Użytkownika lub Operatora.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania Nieaktywnych Kont Użytkowników.

§6 PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Aktualny cennik Usług zawarty jest w Pakiecie Dostępu, podany na stronie internetowej: www.nefron.eu .
 2. Użytkownik dokonuje płatności za Pakiet Dostępu za pośrednictwem systemu DOTPAY lub Paypal poprzez przelew elektroniczny lub przy pomocy karty płatniczej lub kredytowej.
 3. Po zatwierdzeniu wybranego Pakietu Dostępu Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu DOTPAY lub Paypal, gdzie dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 4. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu DOTPAY lub Paypal Użytkownik zostaje przekierowany z powrotem na stronę internetową Serwisu. Jednocześnie Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika, wskazany przy składaniu zamówienia na Pakiet dostępu e-mail, w którym potwierdza przyjęcie zamówienia na wybrany Pakiet Dostępu oraz potwierdza dokonanie przelewu.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie.
 2. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są  przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.
 5. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na:
 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
 2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,

§ 8 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres Operatora podany na wstępie Regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub inny podany przez Użytkownika.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu powoduje, iż Operator nie ponosi odpowiedzialności za takie działanie.
 2. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Operatora, podmiotów współpracujących z Operatorem.
 3. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 4. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie